Zgłoszenie do egzaminu

1.Uczeń zapoznaje się z informacjami na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie PRZECZYTAJ

2.Uczeń  składa do kierownika szkolenia praktycznego pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu.

3. Deklarację składa się nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu.

4.Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.

Uwaga!

Dokumenty uzasadniające  prośbę  o dostosowanie warunków i formy egzaminu muszą mieć pieczątkę z czytelną datą wpływu do szkoły.

 

DEKLARACJE 

Technik cyfrowych procesów graficznych

A.25 /pobierzA.54/pobierzA.55/pobierz/

Technik informatyk

E.12 /pobierzE.13 /pobierzE.14 /pobierz/

Technik elektronik

E.06 /pobierzE.20 /pobierz/

Technik pojazdów samochodowych

M.12 /pobierzM.18 /pobierz/   M.42 /pobierz/

Technik mechanik

M.17 /pobierzM.20 /pobierzM.44 /pobierz/

Technik telekomunikacji

E.02 /pobierzE.09 /pobierzE.10 /pobierz/

ZSZ Elektromechanik pojazdów samochodowych

M.12 /pobierz/

ZSZ Mechanik monter maszyn i urządzeń

M.17  /pobierz/

ZSZ Mechanik pojazdów samochodowych

M.18  /pobierz/

ZSZ Ślusarz

M.20 /pobierz/

Absolwenci wzór deklaracji /pobierz/