Zgłoszenie do egzaminu

1.Uczeń  składa  pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu (sesja czerwiec 2021) 

2.Wydrukowaną i wypełnioną czytelnie deklarację należy dostarczyć do pokoju monitoringu w ZSTiO do dnia 15 stycznia 2021r. 

3. Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza kopię tej opinii, orzeczenia lub zaświadczenia do składanej deklaracji.

Uwaga!

Dokumenty uzasadniające  prośbę  o dostosowanie warunków i formy egzaminu muszą mieć pieczątkę z czytelną datą wpływu do szkoły.

 

DEKLARACJE TECHNIKUM

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

AU.54/pobierzAU.55/pobierz/

Technik informatyk

EE.08 /pobierzEE.09 /pobierz/

Technik elektronik

EE.03 /pobierzEE.22 /pobierz/

Technik pojazdów samochodowych

MG.12 /pobierzMG.43 /pobierz/

Technik mechanik

MG.19 /pobierzMG.44 /pobierz/

Technik teleinformatyk

EE.10 /pobierzEE.11 /pobierz/

Technik automatyk

EE.17 /pobierzEE.18 /pobierz/

 

DEKLARACJE BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

Kierowca mechanik

AU.04 /pobierz/

Elektromechanik pojazdów samochodowych

MG.12 /pobierz/

Mechanik pojazdów samochodowych

MG.18  /pobierz/


 wzór deklaracji /pobierz/