Każdy uczeń przystępujący do realizacji praktyki  zawodowej w wybranej firmie jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dziennika praktyk. Należy w nim zapisywać wykonywane zadania, uwagi, obserwacje, i wnioski. Dziennik  podlega ocenie, której dokonuje kierownik szkolenia praktycznego. W trakcie praktyki uczeń gromadzi udostępniane mu materiały mające związek z realizowaną tematyką, które stanowią załącznik do dziennika praktyki.

UWAGA !!!

Wydrukowany dziennik należy dostarczyć do kierownika szkolenia praktycznego w celu opieczętowania na TYDZIEŃ przed rozpoczęciem praktyki.

W okresie 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest przedstawić osobiście pełną dokumentację (wypełniony dziennik oraz ewentualne załączniki)  celem wpisania ocen  przez kierownika szkolenia praktycznego do dziennika lekcyjnego.

 

DZIENNIK PRAKTYK   pobierz