Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa kwalifikacje wyodrębnione i nazwane dla wskazanych zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej. Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w ramach poszczególnych zawodów są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach jako zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.

W ZSTiO w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęto kształcenie zgodnie z nową podstawą programową w następujących zawodach:

technik cyfrowych procesów graficznych

technik elektronik

technik informatyk

technik mechanik

ZSZ mechanik pojazdów samochodowych

ZSZ elektromechanik

ZSZ mechanik monter maszyn i urządzeń.

Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w poszczególnych zawodach

zawód

kwalifikacje

elektromechanik E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
mechanik monter maszyn i urządzeń M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
mechanik pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
technik cyfrowych procesów graficznych A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
A.55. Drukowanie cyfrowe
technik elektronik E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
technik informatyk E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
technik mechanik M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
technik telekomunikacji E.2. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej
E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych