Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń-luty 2020 r. (Formuła 2012 i 2017):